Emniyeti suistimal sigortası, sigorta ettirene bağlı çalışan kişilerin sigorta ettirenin mal varlıklarını çalmak, zimmetine geçirmek, dolandırıcılık yoluyla sahip olmak gibi eylemleri sonucunda göreceği zararı poliçe limitleri dahilinde teminata alan sigorta türüdür.

Diğer sigortalarda sigortacı ve sigortalı varken, emniyeti suistimal sigortasında sigortalı, sigortacı ve sigorta ettiren olmak üzere 3 taraf bulunur.

Sigortalı: Banka, ticaret şirketleri ve benzeri yerlerde çalışan ve pozisyonu gereği kendisine nakit para, kıymetli evrak ve eşya emanet edilen muhasebeci, tahsildar, mutemet, veznedar gibi görevlilerdir.

Sigorta ettiren: Sigortalının çalıştığı kurum veya kuruluşun işvereni veya sahibi olan kişidir.

Emniyeti Suistimal Sigortası Gereklilikleri Nelerdir?

Emniyeti suistimal sigortasında sigortalının sigorta ettirene hizmet akdi ile ve bordrolu olarak bağlı çalışması gerekir. Bu kişilerin yaptıkları görev gereği kendilerine işyerinin en kıymetli varlıkları emanet edilir. Başta nakit para olmak üzere, kıymetli evrak, hisse senedi, mücevher gibi taşınabilir değerli şeylerin teslim edildiği bu kişilerin kötü niyetli olmaları halinde bu malları zimmetlerine geçirmeleri, sarf etmeleri, çeşitli hile ve desiselerle bunlara sahip olmaları karşılaşılan durumlardır. Türk Ceza Hukuku’nda “emniyeti suistimal” veya “güveni kötüye kullanma” olarak adlandırılan ve suç kabul edilen bu eylemler işverene maddi anlamda zarar verir.

Sanığın ceza alsa dahi bu para veya değerli eşyayı iade etmesi çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Büyük ölçekte ticaret yapan işletmelerde kullanımda olan nakit para ve diğer mal varlıklarının yüksek olması sebebiyle, görevlinin emniyeti suistimali halinde ortaya çıkacak zarar işletmenin iflas etmesine dahi sebep olabilir. Diğer yandan ticari itibar kaybı yaşanması da muhtemeldir.

İşte sigorta şirketleri, bu tür rizikolar taşıyan ticari işletmeler için emniyeti suistimal sigortası düzenler. Eylemin görevlinin o işyerinde çalıştığı zaman zarfında yapılması veya failin ölümü, emekliye ayrılması veya işten çıkarılmasından sonraki 6 ay, her halükarda poliçenin sone erme tarihinden itibaren 3 ay içinde gerçekleşmesi halinde, poliçe limitleri dahilinde sigorta ettirenin zararı tazmin edilir.

Teminatları ve uygun prim seçenekleri ile emniyeti suistimal sigortası poliçesi üretimi yapan firmamızdan teminatlar ve primler konusunda fiyat isteyebilir, siz de ticari işletmenizi bu tatsız duruma karşı koruma altına alabilirsiniz.