İhracat kredi sigortası, ihracat yapan firmaların ihracat yaptıkları ülkelerde ortaya çıkabilecek ekonomik veya siyasi sorunlar veya ihracat yaptıkları firmaların iflas etmesi gibi sebeplerle ticari hayatlarını ve kullandıkları kredileri teminat altına alan sigorta türüdür.

Dünyada uluslararası ticaretin gelişmesi ile birlikte artık her ürünü herhangi bir ülkede bulmak mümkün hale geldi. Devletlerarası işbirliği kuruluşları ve ekonomik antlaşmalar ile ihracat ve ithalat devlet tarafından desteklenmekte, böylece ekonomik anlamda devletlerin kalkınmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Son 30 yıldır ülkemizde sıçrama yapan ihracat hamlesi ile bugün Dünyanın sayısız ülkesinde Türk ürünleri satılmakta ve ülkemize ihracat yolu ile ciddi miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır.

Ancak bazen ihracat yapan firmalar çeşitli sebeplerle ihracat yapmak için çektikleri kredileri ödeyemeyecek hale gelirler. İhracat yapan firmaların bir kısmı, ihracat anlaşmaları karşılığında bankalardan kredi kullanmaktadır. Yapılan ihracat antlaşmaları gereği firma belli bir malı üreterek başka bir ülkedeki bir firmaya satacaktır. Ancak firmaların bir kısmı bu üretimi gerçekleştirmek için kaynağa ihtiyaç duyarak ihracat kredisi kullanırlar. Yapılan ihracat anlaşmalarının belli özellikleri taşıması halinde, bu anlaşmalar karşılığında bankalar firmaya kredi kullandırarak, ihraç edilecek ürünün üretimini teşvik ederler. İhracat kredi sigortası ise bu firmaların çektikleri kredileri ödeyememesi halinde, üretimin aksamadan devam etmesi ve ihracat işleminin gerçekleştirilmesi için firmalara kredi kullandıkları bankalara karşı güvence oluşturur.

İhracat Kredi Sigortası ile Neler Kapsama Altına Alınır?

İhracat kredi sigortası ile ihracat konusu mala karşılık yapılan vadeli satışlarda alacaklı firmanın;

  • İflas etmesi,
  • Borçlarını ödeyememesi sebebiyle hakkında tasfiye kararı alınması veya firmanın konkordato ilan etmesi,
  • Borçların ödenmesi ile ilgili olarak resmi bir makam veya mahkeme tarafından tüm alacaklıları bağlayan bir karar verilmesi,
  • Hakkında yapılan icra takiplerinin sonuçsuz kalması ve firma aleyhine geçici veya kesin aciz vesikası düzenlenmesi,
  • Vadeli borçlarını vadesinde ödeyemeyerek temerrüde düşmesi,

gibi sebeplerle uğradığı maddi zararlar güvence altına alınmaktadır.

İhracat kredisi sigortası ile, poliçedeki limitler dahilinde, teminat verilen ülkelerdeki alıcılara yapılacak 180 güne kadar vadeli mal ve hizmet satışından doğan borçlar teminat altına alınır.