Sabit kıymet sigortası, işletmelerde amortismana dahil edilen menkul ve gayrimenkul varlıkların doğal afetler ve kazalara karşı koruma altına alınmasını sağlayan poliçelerdir. Riskin gerçekleşmesi halinde, hasar sigorta tarafından karşılanmakta ve işletmenin ticari faaliyetlerinin devamlılığı güvence altın alınmış olmaktadır. Vergi usul Kanunu’nun çeşitli maddelerinden de düzenlenen sigorta hakkında, doğal afetler sebebiyle amortisman değerlerine dahil sabit kıymetlerin zarar görmesi halinde sigortadan alınan para, bu sabit kıymetlerin değerinden fazla ise kar, az ise zarar olarak beyan edilerek kayıtlara geçirilir denilmektedir. Kanun koyucunun bu düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere, sigorta amortismana dahil varlıklara ilişkin olduğu için kar veya zarar cetvellerinde de etkili bir poliçedir.

Sabit kıymet sigortası teminatları

  • Yangın,
  • Deprem,
  • Terör, yağma, hırsızlık,
  • Kar kaybı

gibi riskler teminat altına alınmaktadır.

Sabit kıymet sigortası neden önemli?

Sigortanın konusu amortismana dahil edilen sabit kıymetlerdir. Sabit kıymet bir işletmenin ticari faaliyetlerinin devamı için gerekli olan ve resmi kayıtlara geçen demirbaşlardır demek mümkündür. Bunların içine gayrı menkuller, işletmedeki makineler ve cihazlar, binaların aksamları, elektrik ve sus tesisatı, motor ve makine daireleri gibi kısımlarda bulunan her şey dahildir. Ticari işletmeler faaliyete başlamadan önce vergi dairesi ve ilgili resmi kurumlara bu değerleri bildirirler. Sonradan amortismana dahil edilen kalemler ise ilgili yılın beyannamelerinde gösterilerek, amortisman listesine eklenir. Amortismanın işletmeler için önemi vergilendirme ve vergi muafiyetleri gibi konularda esas alınan sabit değerler olmasıdır. İşletmeler faaliyetleri için gerekli amortisman giderlerini vergiden düşerler. Bu sebeple işletmeler için sabit kıymetler hem hukuki hem de ticari açıdan önemlidir.

Sabit kıymet sigortası ile işletmeler, faaliyetleri için temel ve vazgeçilmez envanterin hasar görmesi ihtimaline karşılık kendilerini korumaya alırlar. Ancak bu poliçenin özelliği doğal afetler veya kazalar sonucunda ortaya çıkan risklere ilişkin olmasıdır. Yani ticari faaliyet sebebiyle gerçekleşen riskler sigorta kapsamı dışında kalır. Yangın, deprem, terör gibi faaliyetle doğrudan alakası olmayan ancak hasar sonucu yaratan olaylar sigorta kapsamında teminat altına alınmaktadır. İşletmenizin konusu ve sabit kıymetlerinin kapsamı hakkında vereceğiniz bilgi ile en geniş teminatlı poliçeyi sizlere sunmaktayız.