Hayat sigortası, beklenmedik bir durum karşısında kişileri ve sevdiklerini güvence altına alan bir sigortadır. Ayrıca kişinin birikimlerini tasarruf yapma imkanı da sağlamaktadır.

Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar

Hayatı için sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı denir. Prim ödeyerek sigortalının çıkarlarını sigorta nezdinde sigortalayan kişiye sigorta ettiren denmektedir. Sigortalı ve sigorta ettiren ayrı ayrı kişiler olabileceği gibi aynı kişi de olabilir. Sözleşmede taraf olmayan, lehine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye lehdar denir. Lehdar olan kişi, risk gerçekleştiğinde sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahiptir. Lehdar da sigortalı ve sigorta ettiren kişi ile aynı olabilir.

Hayat Sigortası Güvencesi

Sigorta şirketleri bir sözleşme ile kişilerle hayat sigortası yapar. Bu sözleşmeler ile kişinin sadece kendisi değil sevdikleri de güvence altına alınır. Kişinin vefatı ya da sakatlığı halinde para teminatı oluşmaktadır. Belirlenen prim üzerinden, belirli süre içinde kişinin vefatı ya da emekliliği hak eder. Hak ettiği sürede kişiye ya da yasal varislerine toplu para ödenir. Tasarruf yapmak isteyen kişiler de birikimlerini hayat sigortası kapsamında değerlendirebilir. Hayatını güvence altına almak isteyen kişi yaşayacağı olumsuzluklara karşı tedbirler alır.

Unibro Sigorta Brokerliği güvencesi ile sadece hayat sigortası değil evi ve iş yerlerini sigortalama imkanı da bulunmaktadır. Hayat sigortaları risk ağırlıklı ya da birikimli hayat sigortası olarak düzenlenebilir. Kişi çalışma hayatı boyunca sigorta primi ödeyerek ikinci bir tazminat alma hakkına sahip olur. Bu da emeklilik yıllarında maddi olarak rahatlamasını sağlar. Hayat sigortası kredi ile konut alımında ya da çocukların eğitiminin finansmanında yatırım aracı olarak kullanılır. Birikimli hayat sigortaları, sigorta dolmadan önce vefat halinde tazminata kar payı eklenerek yasal faizlere ödenir. Poliçe süresinde herhangi bir risk olmamış ise ve 10 yıl prim ödenmiş ise vade sonunda gelir ya da toplu para ödenir.

Kimler Hayat Sigortası Yaptırabilir? Süreleri ne kadardır?

Kendini güvence altına almak isteyen ya da tasarruf yapmak isteyen herkes sigorta yaptırabilir. Bunun için 18 yaşını doldurmak yeterlidir. Bir bordroya bağlı çalışanlar, profesyonel meslek sahipleri. ev hanımları ve öğrenciler de sigorta yaptırabilir. 18 yaşından küçükler anne, baba veya bir aile büyüğünün sigortası kapsamındadır. Hayat sigortalarında sigorta süresi en az 10 yıldır. Hayat sigortaları poliçede belirlenen başlama ve sona erme sürelerinde başlar ve biter. Kesintilerden sonra kalan tutar yatırımda değerlendirilir. Sigorta yaptıran kişi hayatta kalma, vefat, kaza sonucu vefat, tam yara kısmi sakatlık teminatlarından yararlanır. Sigorta aynı sigorta şirketinden yaptırılacağı gibi farklı sigorta şirketlerinden de yaptırılabilir. Yani birden fazla sigorta yaptırıp hizmetlerinden yararlanabilir. Kişiler kendileri dışında bir aile üyesi tarafından da sigorta edilebilirler.

Hayat Sigortalarında Güvence Kapsamı

Hayat sigortası, kaza sonucu vefat, kaza veya hastalık sonucu maluliyet, kaza tedavi masrafları ve tehlikeli hastalıklar için yapılır. Bir bordroya bağlı çalışanlar için istem dışı işsizlik teminatı yapılır. Profesyonel meslek sahipleri için kaza ya da hastalık sonucu geçici iş göremezlik teminatı verilir. Ev hanımları ya da öğrenciler için kaza ve hastalık sonucu hastane tazminatı teminatı verilir. Önemli olan tüm hizmetlerden yararlanmak için primlerin zamanında ve düzenli ödenmesidir. Hayat sigortası yaptırılması gereklidir çünkü bir sakatlık durumunda sigorta yaptıran maddi açıdan olumsuzluk yaşamaz. Hastane masrafları, ambulans ve uçak ambulans gibi hizmetlerden yararlanır. Vefat durumunda kişinin ailesinin maddi zorluk çekmemesi için yasal varislerine poliçe kapsamında ödemeler yapılır. Aileye maddi destek sağlanır. Ayrıca eğitim çağında kişiler var ise eğitim giderlerine de katkıda bulunulur.

Güvencede Maddi Destek

Poliçe kapsamında olan bir kaza sonucunda yüksek tedavi giderleri düşük primlerle ödenir. Beklenmeyen hastalıklarda kişiye parasal destek sağlanır. Ödenen primler vergi kanunlarına göre belli bir miktara kadar gelir vergisinden düşülebilir. Poliçe sahipleri ve kapsamdaki aile üyeleri sağlık ve eğitimde ücretsiz veya indirimli hizmet imkanına sahip olurlar. Ambulans hizmetlerinden ve hastane nakil hizmetlerinden sigorta kapsamında ücretsiz ya da çok az ücretle yararlanabilir.

Hangi Durumlar Sigorta Kapsamı Dışındadır?

Hayat sigortası pek çok olumsuzluğa karşı yapılsa da bazı haller sigorta kapsamı dışındadır. Ticari hava yolları ile yolcu sıfatı ile yolcu nakline uygun uçak ile seyahat edilebilir. Bunun dışında yapılan yolculukta sigortalı vefat ederse riyazi ihtiyati ödenme yapılır. Kişinin yasal varislerine vefat tazminatı ödenmez. Sigortalı intihar sonucu vefat eder ise sigortalının yasal varislerine riyazi ihtiyati ödeme yapılır.

Aksine hüküm yok ise ve sigortalı 3 yıl aralıksız prim ödediyse sigorta tazminatının hepsi varislere ödenir. Bir diğer hak cinayet sonucu ile ilgilidir. Sigorta yaptıran kişi, sigortalıyı öldürmüş ya da suç ortağı olmuş ise sigorta bedeli ölenin mirasçılarına ödenir. Sigorta yaptıran hak iddia edemez. Sigortalı, AİDS, kimyasal, biyolojik ya da nükleer saldırı sonucu ölürse sigortacı riyazi ihtiyati ödemeyi yapar. Aksi bir karar yoksa savaş halinde sigorta sözleşmesi geçeri olmaz. Hüküm varsa sigortalı savaş sırasında ölürse ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatlar hak sahiplerine ödenir.