Yurt içerisinde ticari yük taşımacılığı yapmakta olan nakliye firmaları, kendilerine ait ya da kiraladığı araçlarla müşterilerine taşıma hizmeti vermektedir. Nakliye firması, bu yük taşınması sırasında yük hizmetleri sorumluluk sigortası poliçesinin teminatı kapsamındaki herhangi bir hasarın meydana gelmesi halinde, kendisine yüklenebilecek olan yasal sorumlulukları, yük hizmetleri sorumluluk sigortası poliçesinde belirlenen şart ve limitler dahilinde olmak üzere teminat altına almaktadır.

Bu sigorta kapsamında uçak, gemi, tren ya da kamyon gibi araçlarla taşınan mallar, bir kaza ya da herhangi bir olaya bağlı olarak fiziksel zarar görmeleri durumunda, poliçede belirtilmiş olan şartlar ve klozlar uyarınca sigorta şirketi tarafından teminat altına alınmaktadır. Bir başka yük hizmetleri sorumluluk sigortası olan kıymet taşıma sigortası ile altın ve diğer değerli madenler, kıymetli taşlar, mücevherler ve nakit para gibi kıymetli malların, nakliye firmaları tarafından taşınması esnasında bir kaza veya herhangi bir olay sonucu zarar görmeleri, gasp ve soygun sonucu çalınmaları gibi riskler teminat altına alınmaktadır.

Neden Yük Hizmetleri Sorumluluk Sigortası Almalısınız?

Sigorta şirketleri, malların taşıma aracı ile taşınması esnasında tüm değerini yitirecek bir şekilde zarar görmesinden, çarpma, çarpışma ve devrilme gibi haller sonucu kısmi zararlara uğramasından ve daha pek çok risklere karşı sigortalıyı koruma altına almaktadır. Türkiye’nin öncü sigorta şirketlerinden biri olan Unibro Sigorta Brokerliği ile yük hizmetleri sorumluluk sigortası yaptırarak mallarınızı güvence altına alabilirsiniz.

Yük Hizmetleri Sorumluluk Sigortasının Genel Şartları Nelerdir?

Sigortalı kişinin malları fırtınadan, taşıyıcı geminin batmasından veya karaya vurma, kaya veya sığlığa bindirme gibi haller sonucunda tamamen ya da kısmen harap olmasından, sabit veya gezici bir cisme (buz gibi) çarpmasından, malların denize atılmasından, infilaktan, yangından, kaptan ve gemi çalışanlarının yükleme, aktarma ya da boşaltma işlemleri sırasında bir veya birden çok malın düşmesinden, deniz kazası ve genel olarak diğer tehlikelerinden gelebilecek her türlü hasardan dolayı oluşan maddi kayıplar, yük hizmetleri sorumluluk sigortası poliçesi ile belirtilen şartlar dahilinde, sigortayı yapan şirkete aittir.

Yük Hizmetleri Sorumluluk Sigortasına Dahil Olmayan Haller Nelerdir?

 • İç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan kargaşalıkların sonucunda ortaya çıkan korsanlık nedeniyle meydana gelen zararlar yük hizmetleri sorumluluk sigortası kapsamı dışındadır.
 • Sigorta edilmiş olan mallara torpil, mayın, bomba ve savaş silahlarının neden olacağı hasarlar sigortaya dahil değildir.
 • Grevcilerin, ya da işçi kargaşalarına, karışıklıklara veya halk hareketlerine katılan kimselerin neden olacağı hasarlar sigorta kapsamı dışındadır.
 • Yasak ya da gizli ticaret, kaçakçılık, ihraç veya taşınmasına kanunen aykırılık taşıyan taşımalar sırasında meydana gelen hasarlar sigorta kapsamı dışındadır.
 • Malların sevki ve nakli sırasında, her ne sebeple olursa olsun gecikmeler, karantina uygulamaları, yükleme veya boşaltmalara ait harç ve masraflar; kur farkları veya faiz kayıpları, malların uygun hazırlanmamış olmasından veya ambalaj eksikliğinden ileri gelen hasarlar; atmosferik şartların etkileri; fare, sıçan, kurt ve diğer hayvanların neden olduğu tahribat da yük hizmetleri sorumluluk sigortası kapsamı dışındadır.

Yük Hizmetleri Sorumluluk Sigortasına Ek Olabilecek Özel Şartlar Nelerdir?

Taraflar, sigorta genel şartlarına ilave olarak, kanuna ve ahlaka aykırı bulunmamak üzere özel şartlar belirleme hakkına sahiptir. Poliçe ile belirtilmiş olan teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan rizikolar, sigorta şirketinin söz konusu teminatları verip vermeme hakkı gizli kalmak kaydıyla, vermeyi kabul etmesi durumunda ek prim ödemek kaydıyla, ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.

 • Savaş (karayolu ve demiryolu taşımacılığında temin edilemez)
 • Grev, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler gibi rizikolar
 • Depolarda bekleme gibi rizikolar
 • Sergileme gibi rizikolar
 • Mutat dışı aktarmalar gibi rizikolar
 • Isı kontrollü taşımalar

Yük Hizmetleri Sorumluluk Sigortası Dahilinde Tazminat Talebi Nasıl Yapılır?

Tazminat ödemeleri poliçede öngörülen şekli ile aynen uygulanır. Tam hasar meydana gelmesi durumunda tazminat; poliçede yazılmış olan sigorta bedeli üzerinden ödenir. Herhangi bir hasarın meydana gelmesinden sonra gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak sigortacıya ulaştırılmalıdır.

Belgelerin sigorta şirketine ulaşmasından itibaren sigortacı dışındaki ilgili kurumların tüm çalışmalarını tamamlanmış olması şartına bağlı olarak, en çok 15 gün içerisinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılır ve tazminat işlemleri tamamlanır.

Sigorta Değeri Nasıl Belirlenir?

 • Ham maddeler ve toprak mahsulleri için sigorta değeri, malların varma yerlerinde ve taşınma zamanındaki hasarsız durumunda piyasa kıymetine eşdeğerdir.
 • Mamul ve yarı mamul ürünler için sigorta değeri, malların yükleme yerlerinde ve yükleme zamanındaki bedeline ve yüzde on kar payı ilave edildikten sonra ortaya çıkan miktarına eşdeğerdir.
 • Sigorta bedelinin sigorta değerini aştığı durumlarda aşan kısım hükümsüz kabul edilir.
 • Sigorta bedelinin sigorta değerinden az olması durumunda aşkın sigorta hali söz konusudur. Bu durumda sigortacının azami sorumluluğu, poliçede belirtilmiş olan miktar ile sınırlıdır ve sigortacının ödemesi gereken tazminat, eksik sigorta düzeyinde azalmaktadır.

Mallarınıza ait sigorta değerini belirlemek ve yük hizmetleri sorumluluk sigortası hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Unibro Sigorta Brokerliği’nın uzmanlarından görüş alabilirsiniz.